W zaplanowaniu kariery zawodowej pomoże Ci doradca zawodowy.

Karierę zawodową trzeba świadomie zaplanować. Trzeba wyznaczyć sobie cel lub cele, do których chcemy dążyć, ale zanim to zrobimy musimy poznać czynniki warunkujące właściwy wybór naszej drogi zawodowej.

 • Co warto wziąć pod uwagę, by podjąć optymalną decyzję?
 • Jakie czynniki warunkują trafny wybór szkoły ponadpodstawowej?

Praca zawodowa zajmuje bardzo ważne miejsce w życiu człowieka. Decyzja dotycząca wyboru dalszej drogi kształcenia skutkami sięga w daleką przyszłość, dlatego właściwy wybór drogi zawodowej będzie decydował o sukcesie zawodowym w dorosłym życiu oraz umożliwi samorealizację i zadowolenie z wykonywanej pracy.

Aby dokonać optymalnego wyboru, dobrze jest się zastanowić, czego się tak naprawdę oczekuje od życia i pracy zawodowej. Praca, którą dzisiejszy uczeń będzie wykonywał w przyszłości powinna być zgodna z jego możliwościami, potrzebami, systemem wartości itp. Doradca zawodowy w poradni udziela pomocy w planowaniu dalszego kształcenia i kariery zawodowej. Oferujemy pomoc uczniom, rodzicom i nauczycielom potrzebującym profesjonalnego wsparcia w planowaniu kariery zawodowej.

Pomoc ta realizowana jest poprzez:

 • poznanie własnych zasobów: zainteresowań, uzdolnień, mocnych i słabych stron, cech osobowości, predyspozycji zawodowych,
 • poznanie oferty edukacyjnej,
 • poznanie przez ucznia świata zawodów i rynku pracy, uzyskanie informacji na temat aktualnych wymagań rynku pracy oraz dróg kształcenia,
 • naukę jak zaplanować swoją dalszą edukację oraz karierę zawodową.

Pomoc realizowana jest w następujących formach:

 • warsztaty (stres, doradztwo)
 • konsultacje indywidualne dla uczniów i rodziców,
 • badania predyspozycji zawodowych,
 • prowadzenie sieci współpracy dla doradców zawodowych ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Celem doradztwa zawodowego jest pomoc w dokonywaniu wyborów i podejmowaniu ważnych decyzji a także zachęcaniu do aktywnego poznawania własnych preferencji zawodowych i pobudzania do twórczej pracy nad sobą, do aktywnego poszukiwania zadowolenia z pracy.

Doradztwo zawodowe wprowadza młodzież z gimnazjów i szkół średnich w zagadnienia zawodowe. Pomaga młodzieży odnaleźć się w warunkach gospodarki rynkowej, która rządzi się prawami podaży i popytu również w zakresie zawodów. Przemyślany, trafny wybór kierunku kształcenia pozwala uniknąć sytuacji, w której pozostaje się bezrobotnym.

Doradztwo zawodowe dla dorosłych, szczególnie dla osób niezadowolonych ze swojej dotychczasowej pracy, dla osób powracających na rynek pracy i dla długotrwale bezrobotnych.

Pomoc w planowaniu drogi zawodowej obejmuje:

 • poznanie siebie, swoich możliwości: zainteresowań, cech temperamentu i osobowości, uzdolnień
 • skonfrontowanie swoich możliwości z wymaganiami zawodu,
 • określenie drogi kształcenia prowadzącej do wybranego zawodu poprzez zebranie podstawowych wiadomości o typach szkół ponadpodstawowych i wyższych,
 • określenie drogi ( możliwości, sposobów) poszukiwania pracy,
 • wykonanie testów predyspozycji zawodowych,
 • pomoc w zorganizowaniu funduszy na kształcenie, doskonalenie zawodowe, czy otworzenie własnej firmy,
 • pomoc w wyjściu z depresji, której przyczyną jest długotrwałe bezrobocie;