Jest to praca o charakterze kompleksowej pomocy dzieciom i młodzieży w kierunku minimalizowania trudności w edukacji szkolnej oraz w zachowaniu, ze szczególnym uwzględnieniem sfery emocjonalno – motywacyjnej w odniesieniu do procesu uczenia się.

Terapia pedagogiczna skierowana jest do uczniów z niepowodzeniami edukacyjnymi, przede wszystkim tych, które mają związek z problemami w zakresie podstawowych umiejętności szkolnych, jak czytanie, pisanie, liczenie. Są to zwykle uczniowie z trudnościami, u podstaw których leży dysleksja, dysortografia, dysgrafia, dyskalkulia, a także ci, których niepowodzenia mają inne źródło.

Podczas zajęć trenuje się nie tylko wspomniane pisanie, czytanie czy liczenie, ale i funkcje percepcyjno – motoryczne (percepcję wzrokową, słuchową, sprawność manualną) i koordynację pomiędzy nimi, a także koncentrację uwagi, pamięć, różne techniki uczenia się. Terapeuta pedagogiczny nie może zapomnieć o wsparciu psychologicznym ucznia, który często w związku z niskimi osiągnięciami edukacyjnymi ma obniżony nastrój, samoocenę i poczucie własnych kompetencji. Taka kondycja psychiczna niekorzystnie wpływa na radzenie sobie w szkole i motywację do nauki, zwykle stanowi także jedną z przyczyn problemów w zachowaniu.

Zajęcia z terapii pedagogicznej mają na celu korygowanie zaburzeń poprzez usprawnianie właściwych obszarów funkcjonowania dziecka, dzięki ich intensywnej stymulacji, oraz kompensowanie zaburzeń, które odbywa się podczas ćwiczeń angażujących zarówno te funkcje, których sprawność jest obniżona, oraz te rozwijające się na adekwatnym do wieku poziomie. Aktywności i zadania, jakie terapeuta pedagogiczny proponuje uczniowi powinny być atrakcyjne, zróżnicowane, angażujące kilka zmysłów jednocześnie, winny często bazować na zainteresowaniach i mocnych stronach uczestnika. Podczas terapii wyrównuje się braki w wiadomościach ucznia. Bardzo istotnym czynnikiem – niekiedy warunkującym skuteczność oddziaływania terapeutycznego – jest ciągłe dostrzeganie starań dziecka, docenianie wysiłku, jaki został włożony w wykonanie zadania nawet, jeśli jego wynik nie jest w pełni poprawny.

Zajęcia może prowadzić jedynie specjalista z kwalifikacjami w zakresie terapii pedagogicznej.